KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz üniversite ve bölüm bilgisi, TC kimlik numarası, ad ve soyad bilgisi, doğum tarihi bilgisi,  iletişim bilgilerinizi içeren vb. kişisel verileriniz Takasbank, TKYD ve TSPB  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

 • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na katılımınızın teyidi,
 • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ödül töreninin organize edilmesi,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
 • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ile ilgili bilgilerin sunulması,
 • Takasbank-TKYD ve TSPB’ye ait her türlü uygulamanın yönetilebilmesi,
 • Takasbank-TKYD ve TSPB’ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Takasbank-TKYD ve TSPB’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Takasbank-TKYD ve TSPB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
 • Takasbank-TKYD ve TSPB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”  uygulaması üzerinden ve elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma mevzuatından kaynaklanan haklarınız şöyledir:

 1. İşlenen kişisel verilerinizin kapsamını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz.
 2. Yukarıda belirtilen amaçlarla ve kapsamda işlenen kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz.
 3. Kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve kişisel veriler aktarılmış ise aktarılan alıcı gruplarına bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 1. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve kişisel veriler aktarılmış ise aktarılan alıcı gruplarına bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 2. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz edebilirsiniz.
 3. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği TSPB’nin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.